Even geduld

Purly icon Purly logo Purly header Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Dames Heren Junior meisjes Junior jongens Accessoires Cadeaubon

Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor Purly Fashion Bvba


Artikel 1 Ondernemingsgegevens


Deze website en webshop is eigendom van de firma Purly Fashion Bvba.

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Purly Fashion Bvba met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 96 te 8790 Waregem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0450;298;447. (Hierna: “Purly Fashion Bvba”). 


Artikel 2 – Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst bij Purly of Bronxx en op elke overeenkomst die navolgend tot stand komt tussen Purly/Bronxx en de klant. Purly Fashion Bvba behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.


Artikel 3– Het aanbod


3,1 De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

3,2 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Purly Fashion gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Purly Fashion is inzake de juistheid, up-to-date zijn of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Purly Fashion is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zetfouten of drukfouten in de omschrijving van de aangeboden artikelen.

3,3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4 - De overeenkomst


4,1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde artikel 4.4 tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4,2 Indien de klant het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard, bevestigt Purly Fashion onverwijld langs electronische of telefonische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Purly Fashion of Bronxx is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4,3 Indien de overeenkomst electronisch tot stand komt, treft Purly Fashion passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant electronisch kan betalen, zal Purly Fashion daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4,4 Purly Fashion kan zich binnen de wettelijke grenzen op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Purly Fashion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Purly Fashion gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4,5 Purly Fashion zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame wijze.


Artikel 5. Online aankopen

De bestelprocedure via Purly Fashion verloopt als volgt :De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :Purly Fashion rekent geen kosten aan voor het gebruik van voormelde betaalwijzen.


Artikel 6. Leverings- en verzendvoorwaarden


6.1 Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website en webshop van Purly Fashion levering toestaat.

6.2 Purly Fashion streeft ernaar de producten te leveren binnen de termijn aangegeven op het ogenblik van bestelling (deze termijn wordt geactualiseerd in de bevestiging van de bestelling). De leveringstermijnen wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op enig welke vergoeding. Purly Fashion is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar leveranciers of transportfirma’s. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, hetzij bij Purly Fashion zelf, hetzij bij haar leveranciers, zal Purly Fashion de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

6.3 Purly Fashion is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.

6.4 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Purly Fashion toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de klant.

6.5 De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden overgedragen aan de klant op moment van levering. Evenwel, wanneer de klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

6.6 Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.


Artikel 7. Bepalingen met betrekking tot de ontvangst


7.1 De klant is gehouden het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering.

7.2 In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de klant Purly Fashion hierover te informeren middels een aangetekend schrijven of per mail binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten. In dergelijke geval zal Purly Fashion ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of het factuurbedrag terugbetalen aan de klant. Indien schade of niet-conformiteit van de levering niet gemeld wordt aan Purly Fashion binnen voormelde termijn, behoudt Purly Fashion zich het recht voor om omruiling te weigeren evenals terugbetaling.

7.3 Indien de klant, nadat Purly Fashion een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de klant, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen (voor België) of tien dagen (voor andere landen waaromtrent de website van Purly Fashion de bestelling toelaat), dient zij Purly Fashion hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat Purly Fashion kan nagaan wat met de zending gebeurd is. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt Purly Fashion een nieuwe zending toe aan de klant zonder bijkomende kosten. Evenwel betreffende de door klanten verstuurde terugzendingen die verloren geraken, de verantwoordelijkheid van de klant, niet van Purly Fashion.


Artikel 8. Prijs - facturering


8.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor aangetekende zendingen en expreszendingen (enkel op aanvraag) worden extra kosten in rekening gebracht.

8.2 Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.

8.3 Purly Fashion behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde goederen blijven eigendom van Purly Fashion tot na volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Storesquare zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.


Artikel 10. Retourzendingen – herroepingsrecht


10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).

10.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:

(a) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt ;

(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);

(c) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het eerste goed fysiek in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Purly Fashion op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per post of e-mail. .

10.4 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop hij/zij ons meedeelde dat hij/zij de overeenkomst herroept, het aangekochte goed terug te sturen naar Purly Fashion Bvba- Stationsstraat 96 te 8790 Waregem en dit op eigen kosten.

De klant verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking, met het originele prijslabel bevestigt zoals in de winkel, niet gedragen en of gewassen en vergezeld van de factuur of leveringsbon terug te sturen naar Purly Fashion Bvba - Stationsstraat 96 te 8790 Waregem . Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. Sommige goederen worden omwille van hygiënische redenen beveiligd met een zegel. De aangebrachte zegel belet niet dat de klant kan nagaan of het goed beantwoordt aan zijn verwachtingen. Bij terugzending van een goed waarvan de aangebrachte zegel werd verbroken, behoudt Purly Fashion zich het recht voor om een waardevermindering van 10 % in rekening te brengen.

10.5 Purly Fashion verbindt er zich toe binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra wij het goed hebben teruggekregen, of nadat u aantoont dit terug aan ons verzonden te hebben, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen, met uitzondering van: de extra (leverings)kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering.

De terugbetaling gebeurt via een bankoverschrijving.

10.6 Dit herroepingsrecht geldt niet voor ( zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ):Artikel 11. Betaling van de goederen


11.1 De facturen worden bij aanvraag met de producten meegestuurd of naar het factuuradres gestuurd, indien dit afwijkt van het afleveradres. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Purly Fashion op de vervaldag, netto op dertig dagen zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

11.2 Behoudens uitdrukkelijke toestemming geeft een klacht die is neergelegd bij Purly Fashion de klant niet het recht om een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen

11.3 Purly Fashion behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openblijven tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de klant.

11.4 De facturen worden op de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 3 % per maand. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 % met een minimum van 125,00 EUR, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van zodra een factuur niet is betaald op haar vervaldag, en dit ten titel van conventioneel schadebeding. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.


Artikel 12. Garantie en klachtenmanagement


12.1 De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed, dit is wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

De consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.

Deze wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

12.2 Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Purly Fashion via de contactgegevens vermeld op de website. Purly Fashion zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.


Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Purly Fashion en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.


Artikel 14. Privacy – gegevensbeleid


14.1 Purly Fashion verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het privacybeleid van Purly Fashion is gepubliceerd op haar website.

14.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de klant het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 15. Toepasselijk recht - geschillenbeslechting

15.1 In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing.

15.2 Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.

15.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

15.4 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

15.5 Purly Fashion heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.


Artikel 16.Aansprakelijkheid


Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkoming


Artikel 17. Adresgegevens

PURLY FASHION BVBA

STATIONSSTRAAT 96

8790 WAREGEM

België

BTW BE 0450.298.447

E-mail: administratie@purly.be

Tel : 056/60 45 10

Stationstraat 96Waregemadministratie@purly.bePurly0494/31.25.00BE 0450.298.447https://www.purly.be/modezaak-waregem/